Yhdistyksen säännöt

Suomen Ekokosmetologit ry

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ekokosmetologit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä ammatillista luomueettistä tietoisuutta ja toimintaa sekä keskinäistä yhteistyötä ja luonnonmukaisen kauneudenhoidon yleisiä toimintaedellytyksiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, osallistuu alan messuihin ja näyttelyihin, tukee jäsentensä toimintaa tiedottamalla, valistamalla ja järjestämällä esittelytilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia. Toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea ja liittyä kosmetologin ammattitutkinnon suorittanut henkilö, joka on sitoutunut toimimaan ekoeettisin perustein ammattityössään ja noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenhakemukset osoitetaan yhdistyksen hallitukselle.

4. Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.Hallitus voi ehdottaa vuosikokoukselle jäsenen erottamista, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa kehoituksesta huolimatta maksamatta tai muuten jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä. Jäsenmerkki palautetaan eroamisen yhteydessä.

5. Yhdistys kerää jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja,sihteeri ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä sekä yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme (3) jäsentä on paikalla.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee tehdä huhtikuun loppuun mennessä ja vahvistetaan vuosikokouksessa.

9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-kesäkuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään,kun hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kirjallisen ilmoituksen perusteella. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun asia on käsitelty hallituksessa.

10. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. kokouksen avaus

b. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

c. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

d. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

e. esitetään tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja vuosikertomus

f. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

g.vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

h. valitaan puheenjohtaja,sihteeri sekä hallituksen muut jäsenet joka toinen vuosi.

i. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja.

j. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää kokouskutsuun.

12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljellä olevat varat on luovutettava yhdityksen t arkoituksen edistämiseen, purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.